2 februari 2016

Raadscommissies

Raadscommissie Samenleving
Deze commissie adviseert en overlegt over onderwerpen die betrekking hebben op de taakvelden kunst en cultuur, volksgezondheid, welzijn (waaronder accommodaties, opbouwwerk en ouderenzorg), onderwijs, jeugdzaken, sociale zaken, wijkbeheer en toerisme, recreatie en sport.
Voorzitter: C.J. Reijn.
Commissiegriffier: mr. J.H.P. de Jong.
Leden: Iedere fractie is vertegenwoordigd met één lid in de commissie. De fractie bepaalt zelf wie per vergadering uit zijn midden naar de commissie wordt afgevaardigd. Bij verhindering van een lid zorgt de fractie voor een vervanger.
Commissielid: Ingrid Wojtal.
Reserves: Jack d’Hooghe en Johan van der Ha.

Raadscommissie Omgeving
Deze commissie adviseert en overlegt over onderwerpen die betrekking hebben op de taakvelden ruimte, stads- en dorpsvernieuwing, wonen, natuur en milieu, verkeer en vervoer, openbare werken (beheer en onderhoud, groen, riool, wegen en gebouwen), afvalverwerking, energiebeheer en nutsbedrijven.
Voorzitter: mw. A.D.W. Dijkhuis-Dieleman.
Commissiegriffier: mw. mr. N.G.E. Haars.
Leden: Iedere fractie is vertegenwoordigd met één lid in de commissie. De fractie bepaalt zelf wie per vergadering uit zijn midden naar de commissie wordt afgevaardigd. Bij verhindering van een lid zorgt de fractie voor een vervanger.
Commissielid: Johan van der Ha.
Reserve: Ingrid Wojtal en Laszlo van de Voorde.

Raadscommissie Bestuur & Middelen
Deze commissie adviseert en overlegt over onderwerpen die betrekking hebben op de taakvelden openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer), financiën, algemene en juridische zaken, grensoverschrijdende contacten, publiekszaken, vastgoed, havenzaken, midden- en kleinbedrijf, plattelandsontwikkeling, grond- en marktzaken, interne zaken, personeel en organisatie, communicatie en voorlichting, informatisering en automatisering.
Voorzitter: mw. P.A.F. Stoker.
Commissiegriffier: mr. J.H.P. de Jong.
Leden: Iedere fractie is vertegenwoordigd met één lid in de commissie. De fractie bepaalt zelf wie per vergadering uit zijn midden naar de commissie wordt afgevaardigd. Bij verhindering van een lid zorgt de fractie voor een vervanger. Commissielid: Cor Reijn.
Reserve: Ingrid Wojtal, Jack d’Hooghe en Laszlo van de Voorde.