21 juli 2016

Vragen over parkeerperikelen

Door het adviesbureau Together uit Terneuzen werden twee scenario’s opgesteld voor een andere aanpak van het parkeerbeleid. Ook aanpassing van het rijverkeer aan de Blokken maakt onderdeel hiervan uit. Aan de ene kant doet men schijnbaar moeite om het beetje nostalgie wat de Terneuzense binnenstad nog heeft, te behouden en bij bezoekers onder de aandacht te brengen en aan de andere kant schroomt men niet om de plannen aanpassing rijverkeer de Blokken in te brengen.

De wijze waarop dit aan de bewoners is gepresenteerd verdient geen schoonheidsprijs. De bewoners geven aan, dat zij vinden dat er geen moeite is gedaan om de situatie vanuit hun oogpunt uit te benaderen, terwijl er zoveel knelpunten zijn. De wijk Java bijvoorbeeld, heeft voornamelijk oudere bewoners die afhankelijk zijn van professionele hulp en mantelzorg. Indien voor parkeren betaald zou moeten worden, komt dit ten laste van deze bewoners, die vaak al een stapeling van zorgkosten hebben.

De onrust die deze plannen heeft veroorzaakt is enorm en ook de ruimte van slechts twee weken tijdens een vakantieperiode om te reageren legt een extra druk op het geheel. Ook wekt het verbazing  dat er plannen gelanceerd worden tijdens een bijeenkomst waar de verantwoordelijk wethouder niet bij aanwezig was en dat de fractie uit de krant moet vernemen dat de ambtelijke top vervolgens weer van de plannen afziet.

Vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders:

  1. Waarom is adviesbureau Together ingeschakeld en is niet de ambtelijke organisatie aan de slag gegaan met de uitwerking van plannen?
  2. Niet alleen de bewoners van Zone 2 wijzen de plannen af, maar ook de bewoners van de Doelderstraat e.o. hebben aangegeven niet akkoord te gaan. Bent u bekend met de problematiek die in die zone veroorzaakt wordt door kantooreigenaren?
  3. De invoering van het tweerichtingsverkeer aan de Blokken wekt grote verbazing. De mededeling hiervan (bomenkap, verbreding rijstrook) is meegedeeld aan bewoners en direct betrokkenen. De fractie heeft de beschrijving van dit plan opgevraagd, waarna bleek dat dit niet uitgewerkt is op papier. Kunt u uitleggen hoe het mogelijk is, dat dit ingebracht wordt en dat er een reactie gevraagd wordt binnen twee weken, terwijl er niets is?
  4. Bent u het met de fractie eens dat   aan de unieke uitstraling van de Blokken niets veranderd mag worden?
  5. In de bezwaren die ingediend zijn staan ook adviezen of huidige knelpunten aangegeven. Komen deze in een actielijst en op welke manier gaat u deze mensen benaderen?